Jednoduché účtovníctvo
Jednoduché účtovníctvo
Vrámci komplexného spracovania jednoduchého účtovníctva poskytuje spoločnosť GAAS, s. r. o. tieto služby:citaj viac
Jednoduché účtovníctvo
Vrámci komplexného spracovania jednoduchého účtovníctva poskytuje spoločnosť GAAS, s. r. o. tieto služby:
 • kontrola oprávnenosti nákladov,
 • kontrola správnosti dokladov,
 • vedenie peňažného denníka,
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov,
 • evidencia a spracovanie bankových výpisov,
 • vedenie pokladničnej knihy,
 • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spoločnosti,
 • vypracovanie účtovných uzávierok a výsledku hospodárenia (mesačne, štvrťročne),
 • evidencia DPH a vyhotovenie daňového priznania k DPH (mesačne, štvrťročne),
 • vyplnenie súhrnného výkazu (mesačne, štvrťročne),
 • spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel,
 • ročné spracovanie daňového priznania k dani z príjmov a zostavenie ročnej účtovnej uzávierky
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • vypracovanie a príprava na podávanie rôznych výkazov na príslušné úrady,
 • zakladanie účtovných dokladov