Mzdy
Mzdy
Vrámci komplexného spracovania miezd poskytuje spoločnosť GAAS, s. r. o. tieto služby:citaj viac
Mzdy
Vrámci komplexného spracovania miezd poskytuje spoločnosť GAAS, s. r. o. tieto služby:
 • vytvorenie a vedenie databázy zamestnancov pre potreby spracovania miezd,
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na príslušných úradoch (príp. iné zmeny),
 • spracovanie mesačných miezd pre zamestnancov v pracovnom pomere a osôb, vykonávajúcich činnosť na základne dohody o prácach, vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • vypracovanie štandardných výkazov - výplatné pásky, mzdové prehľady, výkazy a zúčtovania pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, daňový úrad,
 • evidencia dovolenky,
 • vedenie mzdových listov a archivácia všetkých dokladov a dokumentov, povinných pri vedení miezd a personalistike,
 • podklady pre účtovníctvo
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti,
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia,
 • elektronický styk so sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, daňovým úradom,
 • vypracovanie prevodných príkazov na úhradu miezd, zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, daní a ostatných s tým súvisiacich platieb,
 • vypracovanie zápočtových listov,
 • vypracovanie potvrdení o príjme,
 • vypracovanie potvrdení o zamestnaní a iných potvrdení pre zamestnancov a pre príslušné orgány štátnej správy.
 • zakladanie mzdových dokladov